Català  Castellà

Psicologia escolar infantil

SERVEIS :

 

 1) Orientació i assessorament a pares que tinguin dificultats amb l’educació dels seus fills

 2) Avaluació psicològica i diagnòstic

 3) Tractament - reeducació

 

Psicologia escolar 


Les dificultats d’aprenentatge interfereixen greument en l’adquisició de les principals destreses i coneixements que s’aprenen a l’escola. Habitualment son els responsables d’un rendiment escolar baix o inferior a l’esperable en aquell nen/a. Sovint aquests alumnes compleixen amb els deures i temps d’estudi, però els resultats no són proporcionals a l'esforç. Quan el nen/a és més gran és possible que eviti posar-se a fer deures o estudiar i pot ser vist per pares i professors com un nen/a que no li agrada estudiar i que és mandrós/a.  

Els primers símptomes de dificultat habitualment apareixen durant l’Educació Infantil, però és durant el Cicle Inicial (1º i 2º de Primària) quan aquestes dificultats es fan més evidents, ja que les competències bàsiques a assolir son la lectura, l’ escriptura i les matemàtiques. 

S’ha de tenir en compte que els trastorns de l’aprenentatge (Dislexia, Disortografia, Disgrafia, Discalcúlia) persisteixen en major o menor grau durant l’adolescència i l’edat adulta. Per tant, la gravetat de les dificultats depèn sovint de la qualitat i precocitat amb què es doni suport al nen/a.

 

Hem d’estar alerta si el nostre fill/a presenta:

 

Dificultats en la lectura:

Lectura lenta, comet errors: no diu totes les lletres, inverteix l’ordre d’algunes lletres, canvia unes lletres per altres, ..., poca comprensió del que ha llegit.


Dislexia, problemes de lectura

Dificultats en l’escriptura:

- Té una grafia deficient (té postura gràfica incorrecta, suport inadequat del llapis, deficiències en la prensió i pressió, ritme d’escriptura molt lent o excessiu,...)

- Comet errors ortogràfics (errors sistemàtics i repetitius en l’escriptura i l’ortografia)

- Dificultat per redactar textos (dificultat per planificar, revisar, errors gramaticals, textos desorganitzats, incomplerts, ...)


Disgrafia, problemes d'escriptura

Dificultats de càlcul :

- Dificultats per adquirir nocions bàsiques numèriques (seriació, conservació, reversibilitat, etc.)

- Dificultats relacionades amb la numeració (relacionar el número amb el número d’objectes que representa, concepte de desena, centena, etc.)

- Dificultats de càlcul operatori (comprendre el significat de cada operació i les seves regles)

- Dificultats en la resolució de problemes (traducció del llenguatge natural al matemàtic, analitzar l’enunciat, relacionar dades, raonament, ...)


Dificultats per comprendre els sons, dificultats d’ atenció, d’ esquema corporal, de lateralitat, d’ equilibri, de ritme, d’ orientació espacial i temporal, de memòria o de motivació.

Manca d’ organització i d’hàbits d’estudi, no fer bon ús de l’agenda, oblits relacionats amb les tasques o material escolar, dubtes a l’hora d’escollir les sortides professionals, etc.

 

  

Al Servei de Psicologia Infantil i Juvenil fem l’avaluació, diagnòstic i posterior tractament dels trastorns d’aprenentatge.

En aquests casos, després de rebre la demanda dels pares, es realitzen proves per avaluar la capacitat cognitiva i el rendiment del nen o jove i arribar a un diagnòstic. Posteriorment s’inicia el tractament: sessions de reeducació que aconsegueixen millorar o corregir les dificultats pròpies de cada nen que apareixen durant el procés d’aprenentatge. Alhora es reforcen els seus punts forts i s’ensenya com han d’estudiar i fer els deures, en funció de les característiques pròpies de cada nen/jove. Si és necessari, també s’ensenyen tècniques d’estudi.

 En tots aquests casos es treballa amb constant implicació i comunicació amb els mestres, professors i especialistes de l’ EAP, responsables de l’ infant o jove al centre educatiu. Se’ls hi donen pautes i assessorament per tal de generalitzar i consolidar les millores adquirides a la consulta.
Pujar al principi de la pàgina